Porównanie Zygmunta III z Janem III Sobieskim
PDF

Keywords

Sigismund III Vasa
John III Sobieski

How to Cite

Szpaczyński, Przemysław. 2019. “Porównanie Zygmunta III Z Janem III Sobieskim”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 13 (December). https://doi.org/10.34768/ig.vi13.331.
https://doi.org/10.34768/ig.vi13.331
PDF

References

Augustyniak U., Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku, Warszawa 1999.
Byliński J., Kaczorowski W., Król, Wielmożni i Jaśnie Oświeceni a gmin szlachecki w XVI i na początku XVII wieku, w: Wobec Króla i Rzeczpospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, Kraków 2012.
Byliński J., Zygmunt III, w: Królowie elekcyjni: leksykon biograficzny, red I. Korniewska, Kraków 1997.
Chrościcki J. A, Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587 - 1668, Warszawa 1983.
Czapliński W., Polityka mocarstwowa Polski w XVI i XVII w., „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”, Historia, 1973, nr 2.
Czapliński W., Sprawy skandynawskie, a załatwienie lenna pruskiego w latach 1609- 1612, „Sobótka”, 1971, nr 4.
Czarniecka A., Ojczyzna czy Liga Święta? Koalicja antyturecka w propagandzie za czasów Jana III Sobieskiego (1684-1696), w: Jarzmo Ligi Świętej?
Dzieje Polski, red. J. Topolskiego, Warszawa 1975.
Giedroyc J., Autobiografia na cztery ręce, Warszawa 1994.
Górska M., Zbawca Europy. O graficznych tezach gloryfikujących Jana III Sobieskiego, Warszawa 2017.
Hadler S., Od „przykrego zgiełku wokół Sobieskiego” do wspólnego wroga na wschodzie. Stosunki polsko-austriackie i pamięć o roku 1683, w: Sarmacka pamięć.
Jarzmo Ligi Świętej? Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1684-1696, red. D. Milewski, Warszawa 2017.
Kaleta R., Pieśń J. U. Niemcewicza napisana w setną rocznicę zwycięstwa wojsk polskich pod Wiedniem, w: idem, (red.) Miscellanea z doby Oświecenia, Wrocław - Warszawa - Kraków 1965.
Koczegarow K, Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680-1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym, Warszawa 2017.
Konopczyński W., Dzieje Polski nowożytnej, t. 1: 1506-1648, wyd. 2, oprac. J. Dzięgielewski, Warszawa 1986.
Leitsch W., Das Leben am Hof Köning Sigismunds III. von Polen, t. 1, Wien - Kraków 2009.
Maciszewski J., Zygmunt III, w: Poczet królów.
Morzycki A., Porównanie Zygmunta III z Władysławem Jagiełłą (Wyjątek ze szkiców historycznych), „Przegląd Poznański”, 25:1858.
Naruszewicz A., Historya Jana Karola Chodkiewicza, Warszawa 1781.
Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego, Warszawa 1819.
Pietrzak J., Po Cecorzei podczas wojny chocimskiej. Sejmy z lat 1620 i 1621, Wrocław 1983.
Poczet królów i książąt polskich, red. A. Garlicki, Warszawa 1978.
Pyzel K., Obchody setnej rocznicy odsieczy wiedeńskiej jako przykład polityki historycznej czasów Stanisława Augusta, w: Sarmacka pamięć.
Rokita J. G., Medal upamiętniający podpisanie traktatu Grzymułtowskiego, wybity przez Giovanniego Battistę Guglielmadę (Guglelmadę) z 1686 roku. Uwagi ikonograficzne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu jagiellońskiego”, 2016, „Prace Historyczne” 143 (3).
Sarmacka pamięć. Wokół bitwy pod Wiedniem, red. B. Dybaś, A. Woldan, A. Ziemlewska, Warszawa 2014.
Sokołowski A., Austriacka polityka Zygmunta III, „Przegląd Polski”, 13, t. 4: 1878. 50:1878, 51:1879.
Szpaczyński P., „Waza”, czyli to, co historycy polscy imputują Zygmuntowi III jako nazwisko, o którym król nigdy nie słyszał, „Czasy Nowożytne”, 2018, t. 31.
Szpaczyński P., Porównanie Zygmunta III z Gustawem II Adolfem, „In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, 2017, t. 11.
Szpaczyński P., Porównanie Zygmunta III z Władysławem II Jagiełłą, „In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, 2013, t. 7.
Szpaczyński P., Porównanie Zygmunta III z Zygmuntem I, „In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, 2016, t. 10.
Szpaczyński P., Porównanie Zygmunta III z Zygmuntem II Augustem, „In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, 2018, t. 12.
Szpaczyński P., Spór o politykę króla Zygmunta III wobec Moskwy, „Almanach Historyczny“, 2018, t. 20.
Szpaczyński P., Spór o Zygmunta III, KH, R. 118, 2011, 4.
Śliziński J., Nieznany druk wiersza okolicznościowego Juliana Ursyna Niemcewicza z 1783 r., „Studia Wilanowskie” 3-4, 1978.
Wisner H., Zygmunt III Waza, wyd. 2, Wrocław - Warszawa - Kraków 2006.
Wojciechowski Z., Zygmunt Stary, wyd. 2, Warszawa 1979.
Wójcik Z, Jan Sobieski 1629-1696, wyd. 2, Warszawa 1994.
Wójcik Z., Historia Powszechna. Wiek XVI- XVII, wyd. 12, Warszawa 2006.
Wójcik Z., Jan III Sobieski, w: Poczet królów.
Wójcik Z., Jan Kazimierz Waza, Wrocław - Warszawa - Kraków 1997.
Wójcik Z., Międzynarodowe położenie Rzeczypospolitej, w: Polska XVII wieku. Państwo - społeczeństwo - kultura, red. J. Tazbir, wyd. 3, Warszawa 1977.