Etyka wydawnicza

Etyka wydawnicza

 

Działalność redakcyjna czasopisma „In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką” bazuje na zasadach etyki wydawniczej określonych w Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics ­– COPE).

Autorzy

Autorzy zgłaszają teksty przygotowane zgodnie z instrukcją wydawniczą zamieszczoną na stronie internetowej czasopisma. Zgłaszane przez autorów teksty stanowią oryginalny wytwór ich własnej pracy naukowej, zawierają prawdziwe dane, nie zostały wcześniej opublikowane, nie podlegają procedurze wydawniczej w innym czasopiśmie oraz wolne są od zagrażających etyce wydawniczej zjawiskom ghostwriting i guest authorship. Autorzy uczestniczą w procesie recenzowania na zasadach double-blind peer review oraz dokonują sugerowanych przez recenzentów zmian w tekście. W sytuacjach spornych autorzy mogą odwołać się do redakcji z własnymi uwagami lub wycofać artykuł.

Recenzenci

Recenzenci dysponują niezbędną wiedzą do przygotowania recenzji powierzonych im tekstów. Recenzje sporządzane są w sposób obiektywny i zrozumiały przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie internetowej czasopisma. Recenzenci zobowiązani są traktować powierzone teksty w sposób poufny oraz nie mogą wykorzystywać zawartych w nich informacji do osiągania korzyści własnych bądź innych.

Zespół Redakcyjny

Zespół Redakcyjny publikuje obowiązujące instrukcje związane z pracą redakcyjną, dokonuje starań na rzecz podnoszenia jakości czasopisma oraz wspiera pluralizm i wolność wypowiedzi na płaszczyźnie naukowej.