O czasopiśmie

 

"In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką" jest rocznikiem publikowanym od 2007 roku przez Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profil czasopisma obejmuje badania z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności z zakresu historii, literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz filozofii.

Na łamach „In Gremium” publikowane są artykuły naukowe, artykuły recenzyjne, recenzje, polemiki i sprawozdania, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zgłaszane artykuły naukowe podlegają procedurze recenzyjnej bazującej na zasadach double-blind peer review. Do tej pory współpracę z czasopismem podjęło ponad 130 recenzentów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Publikacje ukazują się zarówno formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, udostępnionej otwarcie za pośrednictwem platformy.

Działalność redakcyjna czasopisma bazuje na zasadach etyki wydawniczej określonych w Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics ­– COPE). Czasopismo jest indeksowane w czterech bazach (Pol-index, CEJSH, BazHum oraz Index Copernicus), a wydawane przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W 2019 roku „In Gremium” otrzymało grant MNiSW w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.