Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania
danych osobowych autorów i recenzentów czasopisma naukowego
"In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką"


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO], informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych autorów i recenzentów jest Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9; REGON 977924147; tel. 683282000, fax: 683270735; www.uz.zgora.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie tel. 603474724.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań recenzja artykułów naukowych, wydawanie artykułów naukowych, ich publikacja i rozpowszechnianie, kontakt z autorami, recenzentami, wysyłanie newsletterów, maili informujących np. o wydaniu nowego numeru czasopisma, rejestrowanie numerów DOI dla artykułów.
4. Pani/Pana dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, numer emaila przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Uniwersytetu oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. usunięcia danych osobowych;
e. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit a RODO (zgoda osoby), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej, na adres Administratora lub elektronicznie na adres mailowy: IOD@adm.uz.zgora.pl.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.