Procedura recenzyjna
 1. Autorzy składają swoje teksty za pomocą indywidualnego konta, które należy założyć w systemie zintegrowanym ze stroną czasopisma: ingremium.pl.
 2. Teksty powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami wydawniczymi podanymi na stronie czasopisma oraz powinny przedstawiać oryginalne badania naukowe, wnoszące nową wiedzę z zakresu danej dyscypliny. Autorzy nie mogą zgłaszać tekstów już wcześniej opublikowanych bądź tekstów zgłoszonych do innych czasopism.
 3. Redakcja czasopisma dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów, po czym informuje każdego autora o przyjęciu tekstu do recenzji bądź o jego odrzuceniu. Teksty mogą zostać odrzucone ze względów merytorycznych bądź z powodu niespełnienia powyższych wymogów.
 4. Teksty pozytywnie zweryfikowane przez Redakcję przekazywane są dwóm recenzentom (o innej afiliacji niż afiliacja autora) za pośrednictwem ich indywidualnych kont założonych w systemie zintegrowanym ze stroną czasopisma. Czasopismo współpracuje z gronem recenzentów, których lista podana jest na stronie. Do grona tego zapraszani są nowi recenzenci, których zainteresowania badawcze pokrywają się z problematyką zgłaszanych tekstów. Teksty recenzowane są na zasadach double-blind peer reviewrecenzenci nie znają tożsamości autorów, z kolei autorzy nie znają tożsamości recenzentów. Recenzje przygotowywane są za pomocą formularza udostępnianego recenzentom w systemie. Formularz recenzyjny składa się z 10 elementów (z których 9 bazuje na ocenie punktowej):
 • zgodność treści z tytułem (0-5 pkt.)
 • oryginalność problemu badawczego (0-5 pkt.)
 • ocena ujęcia problemu badawczego (0-5 pkt.)
 • ocena strony metodologicznej artykułu (0-5 pkt.)
 • ocena wykorzystanej literatury (0-5 pkt.)
 • ocena przejrzystości artykułu (0-3 pkt.)
 • ocena poprawności językowej artykułu (0-3 pkt.)
 • ocena aparatu krytyczno-naukowego (przypisy, odsyłacze) (0-3 pkt.)
 • ocena adekwatności streszczenia do zawartości artykułu (0-3 pkt.)
 • pisemne uzasadnienie oceny punktowej (maksimum 1300 znaków ze spacjami)

Teksty rekomendowane do druku powinny uzyskać co najmniej 26 punktów na 37 możliwych. Recenzenci mają możliwość dołączenia do formularza dodatkowego pliku z uwagami, który udostępniają zarówno autorowi, jak i Redakcji, bądź tylko Redakcji.

 1. Redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu tekstu do druku bądź jego odrzuceniu na podstawie przesłanych recenzji. Teksty, które otrzymały dwie negatywne recenzje nie mogą być przyjęte do druku. W przypadku gdy ocena recenzentów nie jest jednoznaczna (np. gdy tekst otrzymał jedną pozytywną i jedną negatywną recenzję), Redakcja może skierować tekst do trzeciego recenzenta (na zasadach double-blind peer review) lub zwrócić się do jednego z redaktorów bądź eksperta zewnętrznego w celu zaopiniowania tekstu oraz uwag zawartych w recenzjach. Ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku zawsze podejmuje Redakcja.
 2. Autor zobowiązany jest do ustosunkowania się do uwag recenzentów, które są warunkiem przyjęcia tekstu do druku.
 3. Zarówno autor, jak i redaktorzy mają możliwość zgłaszania własnych uwag na każdym etapie procesu recenzyjnego i redakcyjnego.