Tadeusz A. Kisielewski, Piłsudski, Dmowski i niepodległość. Osobno, ale razem, Poznań 2018, ss. 302
PDF

Keywords

Jozef Pilsudski
Roman Dmowski
Regency Council
Zaolzie Case
War with Russia in 1920
Peace Treaty
Third Silesian Uprising

How to Cite

Goclon, Jacek. 2020. “Tadeusz A. Kisielewski, Piłsudski, Dmowski I niepodległość. Osobno, Ale Razem, Poznań 2018, Ss. 302”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 14 (December), 259-72. https://doi.org/10.34768/ig.vi14.312.
https://doi.org/10.34768/ig.vi14.312
PDF

References

Bruski J. J., Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na Wychodźstwie 1919-1924, Kraków 2000
Czubiński A., Kraj rad, lata zmagań i zwycięstw, Warszawa 1973
Czubiński A., Komunistyczna Partia Polski, Warszawa 1988
Goclon J., Gabinety Królestwa Polskiego 1917-1918. Skład, funkcjonowanie i działalność, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2013, R. 6, z. 2
Goclon J., Ignacy Paderewski jako Prezes Rady Ministrów (16. 01 – 9. 12. 1919), “Czasopismo Prawno-Historyczne” 2011, R. LXIII, z. 1
Goclon, J., Organy polskiej administracji państwowej w Królestwie Polskim 1916-1918 /struktura i gabinety/, “Folia Iuridica Wratislaviensis", vol. 3 (2) 2015
Goclon J., Polsko-radziecki traktat pokojowy zawarty w Rydze w 1921 roku /aspekty polityczno-narodowościowe/, „Przegląd Nauk Historycznych”, 2009, R. VIII, nr 1
Goclon J., Próby reform i dokonania gabinetu Ignacego Paderewskiego w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów (16.01.1919 – 9.12.1919), „Słupskie Studia Historyczne” 2014, nr 20, cz. 2
Goclon, J., „Rząd obrony narodowej” Wincentego Witosa (24 VII 1920 – 13 IX 1921). Pozycja prawno-ustrojowa i dokonania w polityce wewnętrznej, Wydawnictwo Antyk, Wydanie III zmienione, Komorów 2019
Goclon J., Rząd Władysława Grabskiego (23 VI – 24 VII 1920 r.), skład, działalność i pozycja wobec Rady Obrony Państwa, “Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, 18 (3) 2011
Goclon J., Sytuacja ludności polskiej na Zaolziu w latach 1945-1947 w relacjach polskich działaczy niepodległościowych Śląska Cieszyńskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego” 1997, Historia 33
Goclon J., Umowa między Polską a Czechosłowacją zawarta 13 VI 1958 r. w sprawie ostatecznego ustalenia granicy państwowej – przesądzająca los Zaolzia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego” 1999, Historia 34
Goclon J., W obronie Europy. Wojna z bolszewicką Rosją w 1920 roku, Wydawnictwo Antyk, Wydanie IV zmienione i poszerzone, Komorów 2015
Jurkiewicz J., Nuncjatura Achillesa Ratti w Polsce, Warszawa 1955
Kisielewski T. A., Piłsudski, Dmowski i niepodległość. Osobno, ale razem, Poznań 2018
Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1997
Świętek R., Józefa Piłsudskiego współpraca z wywiadem Austro-Węgier (1909-1915), „Przegląd Historyczny” 1993, t. 84
Wojstomski S., Pojęcie samostanowienia w polityce sowieckiej w okresie rokowań brzeskich 1917-1918. Przyczynek do badań nad sprawą narodowościową w ZSRR, „Sprawy Narodowościowe”, Warszawa 1935, R. 9