Tadeusz A. Kisielewski, Piłsudski, Dmowski i niepodległość. Osobno, ale razem, Poznań 2018, ss. 302
PDF

Słowa kluczowe

Jozef Pilsudski
Roman Dmowski
Rada Regencyjna
Sprawa Zaolzia
Wojna z Rosją w 1920 r.
Traktat pokojowy
III powstanie śląskie

Jak cytować

Goclon, Jacek. 2020. „Tadeusz A. Kisielewski, Piłsudski, Dmowski I niepodległość. Osobno, Ale Razem, Poznań 2018, Ss. 302”. In Gremium. Studia Nad Historią, Kulturą I Polityką, nr 14 (grudzień), 259-72. https://doi.org/10.34768/ig.vi14.312.
https://doi.org/10.34768/ig.vi14.312
PDF

Bibliografia

Bruski J. J., Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na Wychodźstwie 1919-1924, Kraków 2000
Czubiński A., Kraj rad, lata zmagań i zwycięstw, Warszawa 1973
Czubiński A., Komunistyczna Partia Polski, Warszawa 1988
Goclon J., Gabinety Królestwa Polskiego 1917-1918. Skład, funkcjonowanie i działalność, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2013, R. 6, z. 2
Goclon J., Ignacy Paderewski jako Prezes Rady Ministrów (16. 01 – 9. 12. 1919), “Czasopismo Prawno-Historyczne” 2011, R. LXIII, z. 1
Goclon, J., Organy polskiej administracji państwowej w Królestwie Polskim 1916-1918 /struktura i gabinety/, “Folia Iuridica Wratislaviensis", vol. 3 (2) 2015
Goclon J., Polsko-radziecki traktat pokojowy zawarty w Rydze w 1921 roku /aspekty polityczno-narodowościowe/, „Przegląd Nauk Historycznych”, 2009, R. VIII, nr 1
Goclon J., Próby reform i dokonania gabinetu Ignacego Paderewskiego w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów (16.01.1919 – 9.12.1919), „Słupskie Studia Historyczne” 2014, nr 20, cz. 2
Goclon, J., „Rząd obrony narodowej” Wincentego Witosa (24 VII 1920 – 13 IX 1921). Pozycja prawno-ustrojowa i dokonania w polityce wewnętrznej, Wydawnictwo Antyk, Wydanie III zmienione, Komorów 2019
Goclon J., Rząd Władysława Grabskiego (23 VI – 24 VII 1920 r.), skład, działalność i pozycja wobec Rady Obrony Państwa, “Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, 18 (3) 2011
Goclon J., Sytuacja ludności polskiej na Zaolziu w latach 1945-1947 w relacjach polskich działaczy niepodległościowych Śląska Cieszyńskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego” 1997, Historia 33
Goclon J., Umowa między Polską a Czechosłowacją zawarta 13 VI 1958 r. w sprawie ostatecznego ustalenia granicy państwowej – przesądzająca los Zaolzia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego” 1999, Historia 34
Goclon J., W obronie Europy. Wojna z bolszewicką Rosją w 1920 roku, Wydawnictwo Antyk, Wydanie IV zmienione i poszerzone, Komorów 2015
Jurkiewicz J., Nuncjatura Achillesa Ratti w Polsce, Warszawa 1955
Kisielewski T. A., Piłsudski, Dmowski i niepodległość. Osobno, ale razem, Poznań 2018
Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1997
Świętek R., Józefa Piłsudskiego współpraca z wywiadem Austro-Węgier (1909-1915), „Przegląd Historyczny” 1993, t. 84
Wojstomski S., Pojęcie samostanowienia w polityce sowieckiej w okresie rokowań brzeskich 1917-1918. Przyczynek do badań nad sprawą narodowościową w ZSRR, „Sprawy Narodowościowe”, Warszawa 1935, R. 9