The role of poetry translation in the reception of 17th-century English metaphysical poetry in Poland. Overview of issues
PDF

Keywords

comparative literature
literary translations
poetry
metaphysical poets

How to Cite

Banaszak, Michał. 2019. “The Role of Poetry Translation in the Reception of 17th-Century English Metaphysical Poetry in Poland. Overview of Issues”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 13 (December). https://doi.org/10.34768/ig.vi13.330.

Abstract

The metaphysical poetry of the 17th century has become widespread in the English-speaking world mostly due to the influence of T.S. Eliot. However, the cross-section translations of this poetry into Polish began to be published in the second half of the XXth century. Among the authors of the most importatnt translations are Jerzy Pietrkiewicz, Jerzy S. Sito and Stanisław Barańczak. The purpose of this paper is to characterise the problems connected with the fact, that the reception of the metaphysical poets in Poland is determined by the translators’ choices. Not only readers, but literary scholars also rely their perception – to some extent – on translations. In this regard, translations by only one author – Barańczak – seem to have canonical status.. Another important issue is diversity of the metaphysical poets, constituting a challenge for the translator, who wants to maintain individual style of each member of this group. Moreover, metaphysical poetry creates an opportunity of discussion about the strategies of translating old poetry.

https://doi.org/10.34768/ig.vi13.330
PDF

References

Barańczak S., Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, Warszawa 1982; Warszawa 1991.
Darasz W.J., Antologia poezji angielskiej w wyborze i przekładzie W.J. Darasza, https://sites.google.com/site/apawwiprzekladziewjdarasza/, 11.06.2018.
Pietrkiewicz J., Antologia liryki angielskiej (1300-1950), Londyn 1958.
Sito J.S., Poeci metafizyczni, Warszawa 1981.
Sito J.S., Śmierć i miłość. Mała antologia poezji według tekstów angielskich mistrzów, przyjaciół, rywali, wrogów i naśladowców Johna Donne'a, Warszawa 1963.
Krzeczkowski H., Sito J.S., Żuławski J. (wybór i oprac.), Poeci języka angielskiego, t. 1, Warszawa 1969.
Barańczak S. (tłum.), Cnota, [w:] Antologia…, Warszawa 1991, s. 237.
Barańczak S. (tłum.), Męczarnia, [w:] Antologia…, Warszawa 1991, s. 209.
Barańczak S. (tłum.), Noc, [w:] Antologia…, Warszawa 1991, s. 436-437.
Barańczak S. (tłum.), Odbicia w wodzie, [w:] Antologia…, Warszawa 1991, s. 453-455.
Engelking L. (tłum.), Odeszli wszytcy do świata światłości!, http://www.podkowianskimagazyn.pl/nr47/tlumaczenia_engelkinga.htm, 11.06.2018.
Froński M. (tłum.), Skrzydła wielkanocne, [w:] „Literatura na świecie”…, s. 124.
Froński M. (tłum.), Cnota, [w:] „Literatura na świecie”…, s. 122.
Herbert G., Easter Wings, [w:] The Norton Anthology…, t. 1, s. 1599.
Herbert G., Virtue, [w:] The Norton Anthology…, t. 1, s. 1604.
Nowakowska E. (tłum.), Sonet X, „Fraza” 1998, nr 19/20, s. 88-89.
Pietrkiewicz J. (tłum.), Dziecię płonące, [w:] Poeci języka angielskiego…, s. 246.
Pietrkiewicz J. (tłum.), Cnota, [w:] Antologia liryki angielskiej…, s. 71-72.
Sito J.S. (tłum.), Cienie na wodzie, [w:] Poeci metafizyczni…, s. 193-195.
Sito J.S. (tłum.), Cnota, [w:] Poeci metafizyczni…, s. 119.
Sosnowski A. (tłum.), Centurie rozmyślań, [w:] „Literatura na świecie...”, s. 86-101, 125-143, 210-217.
Southwell R., The Burning Babe, [w:] The Norton Anthology…, t. 1, s. 956-957.
Stasiak S. (tłum.), Agonia w Ogrójcu, [w:] Poeci języka angielskiego…, s. 529.
Vaughan H., The Night, [w:] The Norton Anthology…, t. 1, s. 1626-1628.
Adamczyk-Garbowska M., Barańczak jako tłumacz, czyli pochwała lenistwa, „Akcent” 1995, nr 2, s. 181-187.
Baldick C., Oxford Dictionary of Literary Terms, Oxford University Press 2015.
Barańczak S., Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny […], [w:] Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów, Kraków 2004.
Bącała M., Analiza paradoksu i oksymoronu w wierszach Janusza St. Pasierba w perspektywie poetyki „ascezy słowa” (ujęcie porównawcze – na tle przykładów z angielskiej poezji metafizycznej), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2007, t. 9, s. 275-291.
Bennett J., Five Metaphysical Poets, Cambridge 1964.
Cox R.G., A Survey of Literature from Donne to Marvell, [w:] Ford B. (ed.), The New Pelican Guide to English Literature. From Donne to Marvell, Harmondsworth 1990.
Cuddon J.A., The Penguin Dictionary of Literary Terms & Literary Theory, The Estate of J. A. Cuddon 2013.
Davis D., Traherne – wprowadzenie, „Literatura na świecie” 2014, nr 5-6, s. 24-32.
Eliot T.S., The Metaphysical Poets, [w:] Abrams M.H. (gen. ed.), The Norton Anthology of English Literature, t. 2, New York – London 2000, s. 2401-2408.
Hernas C., Literatura baroku, Warszawa 1995.
Johnson S., Cowley, [w:] Abrams M.H. (gen. ed.), The Norton Anthology of English Literature, t. 1, New York – London 2000, s. 2736-2738.
Kaczorowska M., Przekład jako kontynuacja twórczości własnej. Na przykładzie wybranych translacji Stanisława Barańczaka z języka angielskiego, Kraków 2011.
Karplukówna M. (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku, t. V, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.
Kozłowska M., Interpretacja trudnych fragmentów z „Rytmów albo wierszy polskich” Mikołaja Sępa Szarzyńskiego w ważniejszych edycjach cyklu, „Pamiętnik literacki 2015”, nr 1, s. 183-189.
Krupiński J., Krytyka przekładu S. Barańczaka „Love” G. Herberta (szkic), https://krupinski.asp.krakow.pl/trans/jk%20Milosc%20George%20Herbert.pdf, 11.06.2018
Łuszczykiewicz P., Sztuka przekładu, „Nowe Książki” 1998, nr 1, str. 12.
Machej Z., Promieniowanie Traherne’a, „Literatura na świecie”…, s. 114-119.
Marks C.L., Thomas Traherne i platonicy z Cambridge, „Literatura na świecie”…, s. 51-85.
Martz L.L. (ed.), The Oxford Poetry Library. George Herbert, Oxford, New York 1994.
Nieukerken A., Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu, Kraków 1998.
Pawelec D., Poezja Stanisława Barańczaka: reguły i konteksty, Katowice 1992.
Plichta P., O pierwszych przekładach utworów Johna Donne na język polski, [w:] Fast P., Osadnik W.M. (red.), „Studia o przekładzie”, Katowice 2012, nr 33 („Wielcy tłumacze”), s. 97-108.
Rajewska E., Stanisław Barańczak. Poeta i tłumacz, Poznań 2007.
Sokołowska J., Dwie Nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy, Warszawa 1978.
Sosnowski A., od tłumacza¸ „Literatura na świecie”…, s. 218-221.
Ward J., George Herbert a wiek XX: w kręgu chrześcijańskiej poezji brytyjskiej, „Pamiętnik Literacki” 2007, nr 98/2, s. 107-129.
Wierzbicka-Trwoga K., Poezja święta. Trzy cykle religijne baroku europejskiego, Warszawa 2014.
Wilcox H., George Herbert, [w:] Corns T.N. (ed.), The Cambridge Companion to English Poetry. Donne to Marvell, Cambridge University Press 1998.
Wilczek P., John Donne. Polskie przekłady Sonetu X, [w:] Fast P. (red.), „Studia o przekładzie”, Katowice 2011, nr 32 („Angielsko-polskie związki literackie”), s. 19-30.
Wiszniowska-Majchrzyk M., „Onegdaj w nocy wieczność oczy me ujrzały” czyli o angielskiej poezji metafizycznej XVII wieku, „Studia Philosophiae Christianae” 2011, nr 47/1, s. 151-166.