Biblioteki naukowe i instytucje kultury jako miejsca kwerend genealogicznych. Poradnik w świadczeniu usług informacyjnych na temat materiałów do badań nad genealogią
PDF

Keywords

genealogy, scientific library, genealogical databases, scientific information

How to Cite

Naplocha, Anna. 2022. “Biblioteki Naukowe I Instytucje Kultury Jako Miejsca Kwerend Genealogicznych. Poradnik W świadczeniu usług Informacyjnych Na Temat materiałów Do Badań Nad Genealogią”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 16 (December), 187-200. https://doi.org/10.34768/ig.vi16.388.

Abstract

Genealogy research is becoming an increasingly popular hobby and a way to answer the question "where do we come from". In times of increased availability of digital sources, an increasing number of amateur family genealogists have the opportunity to search for their ancestors. Due to the fact that people doing genealogical searches are also becoming more and more frequent guests of scientific libraries, this article is a response to this phenomenon in terms of providing information services by librarians. The article deals with the history of genealogical research in Poland, the threefold division of motivating genealogical queries by enthusiasts of family history, as well as a guide for librarians with a list of sources important for readers looking for information on the genealogy of their family, divided into traditional and electronic databases.

https://doi.org/10.34768/ig.vi16.388
PDF

References

Źródła tradycyjne
Ebertowski K., Bazy genealogiczne jako pomoc w poszukiwaniu przodków, „FOLIA BIBLIOLOGICA” (2018), VOL. LX, s. 187-207.
Le Goff J., Historia i Pamięć (tłum. A. Gronowska, J. Stryjczyk), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany, T.1-14, red. K. Rymut, U. Bijak, B. Czopek-Kopciuch, Wydaw. Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków 1996-2017.
Nora P., Między pamięcią a historią: Les Lieux de Mémoire, (tłum. P. Mościcki), [w:] „Tytuł roboczy: Archiwum" 2009, nr 2, oprac. M. Ziółkowska, A. Leśniak, s. 4-12
Nora P., Między pamięcią a historią: Les lieux de memoire (tłum. M. Borowski, M. Sugiera). „Didaskalia:Gazeta Teatralna” 18(105)/2011, s. 20-27.

Piekosiński F., Herbarz szlachty witebskiej, Wydaw. Heroldium, Poznań 1998.
Prinke R.T., Poradnik genealoga amatora, Wydawnictwo Polonia, Poznań 1992.
Raczyńska-Kruk M., Prywatne geografie. Fenomen poszukiwań genealogicznych we współczesnej Polsce jako przyczynek do studiów nad oddolnymi strategiami percepcji przestrzeni, „Konteksty Społeczne” Tom 7, Nr 2 (14)/2019, s.18-29.
Rojek-Mikołajczak I., Bazy danych. Kurs dla inżynierów informatyki, Bydgoszcz 2004.
Rymut K., Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001.

Rymut K., Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, T.1-T.10, Polska Akademia Nauk, Kraków 1992-1994.
Tomczak L., Słownik odapelatywnych nazwisk Polaków, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.


Źródła elektroniczne:
Badania DNA na pochodzenie – testy DNA na pochodzenie https://www.genetico.pl/genealogia.html [dostęp: 23.05.2021 r.]
Jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne? https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/genealogia/jak-rozpocz%C4%85%C4%87-poszukiwania-genealogiczne [dostęp: 23.05.2021r.]

Kowalska M., Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych – koegzystencja, konkurencja czy kooperacja?, [w:] Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 r, http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/kowalska.php [dostęp: 23.05.2021 r.].

Majewski M., Genealogia- krótki poradnik dla niewtajemniczonych, Nieskończenie Niepodległa Polska 1926 – Ludzie. Portret zbiorowy II RP, http://nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl/blog/27 [dostęp: 23.05.2021 r].

Poznan Project http://poznan-project.psnc.pl/ [dostęp: 23.05. 2021 r.]
Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, T. 1-5, (wersja drukowana), red. K. Buczek, F. Sikora, Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Kraków 1971-2003. Od 2006 pojawiła się elektroniczna edycja słownika z digitalizacją wcześniejszych tomów http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php [dostęp:23.05.2021 r.]

Typy źródeł wykorzystywanych do badań genealogicznych https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/genealogia/typy-%C5%BAr%C3%B3de%C5%82-wykorzystywanych-do-bada%C5%84-genealogicznych [dostęp: 23.05.2021 r.]


Ustawa o bibliotekach, Art. 21 rozdziału 6, Dz.U. 1997 Nr 85 poz. 539 w Ustawie z dn. 27 czerwca 1997 roku https://nimoz.pl/files//articles/90/o_bibliotekach-07-17.pdf [dostęp: 23.05.2021 r.]

BAZY DANYCH
https://www.cyndislist.com/ [dostęp: 23.05.2021 r.]
https://www.familysearch.org/pl/ [dostęp: 23.05.2021 r.]
https://genealodzy.pl/ [dostęp: 23.05.2021 r.] https://geneteka.genealodzy.pl/index.php?op=gt&lang=pol&w=06mp [dostęp:23.05.2021 r.] https://geneszukacz.genealodzy.pl/ [dostęp:23.05.2021 r.]
https://www.myheritage.pl/ [dostęp: 23.05.2021 r.]
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ [dostęp: 23.05.2021 r.]