„Pater Aeneas, Romanae stirpis origo…”. The myth of Aeneas and his presence in the literature of the age of Augustus
PDF

Keywords

Augustus age
Aeneas
Aeneid
father of the Roman nation

How to Cite

Kluska-Jaśkowiak, Ewa. 2019. “„Pater Aeneas, Romanae Stirpis origo…”. The Myth of Aeneas and His Presence in the Literature of the Age of Augustus”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 13 (December). https://doi.org/10.34768/ig.vi13.318.

Abstract

The article focuses on the reception of the myth about Aeneas as the father of the Roman nation, in the literature of the Augustus age. The issue was developed based on the analysis of a selected source material produced in the Augustan age. Particular attention was paid to representative examples, which use of the story of Aeneas in literature, in order to define the role and functions of the Trojan in the political program of Augustus.

https://doi.org/10.34768/ig.vi13.318
PDF

References

Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przekł. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2015.
August i Rzym: pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego, red. L. Olszewski, P. Sawiński, A. Ziółkowski, Poznań - Gniezno 2016.
Augustus: from Republic to Empire, ed. by G. Bąkowska-Czerner, J. Bodzek, Oxford 2017.
P. Berdowski, Pietas erga patriam: ideology and politics in Rome in the early first century BC: the evidence from coins and glandes inscriptae, [w:] Within the circle of ancient ideas and virtues: studies in honour of professor Maria Dzielska, ed. K. Twardowska et al., Kraków 2014, s. 143–160.
Brożek M., Horacy w kręgu polityki Oktawiana Augusta, „Meander” 1961, 16, s. 522-554.
Donlan W., The Foundation Legends of Rome: An Example of Dynamic Process, „The Classical World” 1970, 64, 4, s. 109-114.
Dutkiewicz D., Mit trojański a „gens Julia”, [w:] Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo, red. R. Kulesza et al., Warszawa 2013, s. 248-262.
T. Fuhrer, Aeneas: A Study in Character Development, „Greece & Rome”, vol. xxxvi, no.1, (Apr. 1989), s. 63-69.
Galinsky K., Aeneas, Sicily and Rome, Princeton 1969.
Galinsky K., Augustan Culture. Princeton 1996.
Galinsky K., Ovid,s Metamorphoses and Augustan Cultural Tematics, [w:] Ovidian Transformations, Essays on the „Metamorphoses” and its Reception, ed. Ph. Hardie, A. Barchiesi, S. Hinds, Cambridge 1999, s. 103-111.
Grant M., Mity rzymskie, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1993.
S. Grebe, Augustus’ Divine Authority and Vergil’s Aeneid, „Vergilius (1959-)”, vol. 50 (2004), s. 35-62.
Hillen J. H., Von Aeneas zu Romulus: die Legenden von der Gründung Roms, Düsseldorf 2003.
Holland R., Oktawian August: ojciec chrzestny Europy, przeł. A. Kowalska, Warszawa 2005.
J. P. Holliday, The Origins of Roman Historical Commem- oration in the Visual Arts. Cambridge 2002.
Kiley J., Aeneas as Role Model, „The Journal of the Core Curillum”, vol. 14, 2005, s. 72-74.
Kirichienko A., Virgil`s Augustan Temples: Image and Intertext in the „Aeneid”, „The Journal of Roman Studies”, vol. 103, 2013, s. 65-87.
Kluczek A. A., Aeneas Anchisiades I Pii Fratres. Kilka uwag o kształtowaniu się wizerunku Eneasza w mennictwie rzymskim, „Studia Europae Gnesnensia” 2017, 15, s. 53-74.
Kluczek A. A., Faces of Aeneas. Representation on roman coins and medallions, „Studia Ceranea” 2016, 6, s. 295-321.
Krawczuk A., Cesarz August, Wrocław 1990.
Kubiaczyk A. M., „Carmen saeculare” Horacego a program ideowy Oktawiana Augusta, „Scripta Minora” 2014, 9, s. 10-171.
Kumaniecki K., Poezja rzymska na przełomie republiki i pryncypatu, „Meander”, 1953, 8, s. 361-374.
Lamp K., The „Ara Pacis Augustae”: Visual Rhetoric in Augustus’ Principate, „Rhetoric Society Quarterly”, vol. 39, no. 1, Jan. 2009.
Mackie Ch. J., Speech and narrative: characterisation techniques in the „Aeneid”, Glasgow 1984.
Martin P. J., Kult panującego w cesarstwie rzymskim, przeł. L. Mrozewicz, „Xenia Posnaniensia”, red. L. Mrozewicz, S. Zawadzki, Poznań 1996.
Michels A., The Many Faces of Aeneas, „The Classical Journal”, vol. 92, no. 4, Apr.-May 1997, s. 399-416.
Milczanowski M., Kult boskiego Cezara w polityce propagandowej Oktawiana, [w]: Społeczeństwo i religia w świecie antycznym, red. P. Wojciechowski, Sz. Olszaniec, Toruń 2010.
Milczanowski M., W cieniu boskiego Juliusza. Imię Cezara w propagandzie u schyłku Republiki, Kraków 2013.
Mudloff C. M., The Characterization in the „Aeneid” of Virgil, Chicago 1943.
Pietrusiński D., Koncepcja apoteozy Augusta w poematach Wergiliusza, „Eos” 1972, 60, s. 269-283.
Rehak P., Aeneas or Numa? Rethinking the Meaning of the Ara Pacis Augustae, „The Art Bulletin”, vol. 83, no. 2, Jun.2001, s. 190-208.
Richardson L., A New Topographical Dictionary of Ancient Rome, Baltimore 1992.
Rossini O., Ara Pacis, Milan 2006.
Ryberg S. I., Rites of the State Religion in Roman Art, [w]: Memoirs of the American Academy in Rome, vol. 22, Michigan 1955.
Sadurska A., Archeologia starożytnego Rzymu, cz. III, Warszawa 1969.
Sadurska A., Les Tables Iliaques, Warszawa 1964.
Sawiński P., Propaganda polityczna Oktawiana jako forma walki o władzę w Rzymie po śmierci Cezara, [w:] Ideologia i propaganda w starożytności, red. L. Morawiecki, P. Berdowski, Rzeszów 2004, s. 307-312.
Seider M. A., Memory in Vergil`s Aeneid: Creating the Past, Cambridge 2013, s. 13-27.
Southern P., Oktawian August, przeł. D. Kozińska, Warszawa 2003.
Stabryła S., Owidiusz, Kraków 1989.
Stabryła S., Wergiliusz. Świat poetycki, Wrocław 1983.
Swoboda M., Poezja Horacego jako wyraz poglądów i stosunku do rzeczywistości, „Meander”1972, 27, s. 110-130.
Śnieżewski A. S., Owidiusz i August w świetle „Metamorfoz”, „Meander” 1988, 43, s. 397-409.
Śnieżewski A. S., Problem boskości w Oktawiana-Augusta w poezji augustowskiej, Kraków 1993.
Vella R. C. H., Vergil’s Aeneid VIII and the Shield of Aeneas: recurrent topic and cyclic structures, “Studia Humaniora Tartuensia” 5.A.1, 2004.
Weinstock S., Divus Julius. Oxford 1972.
White P., Promised verse: poetry in the society of Augustan Rome, Cambridge 1993.
Williams D. R., The Shield of Aeneas. „Vergilius” 1981, 27.
Wiseman P. T., Legendary Genealogies in Late-Republican Rome, [w:] „Greece & Rome” 1974, 21, s.153-164.
Zagórski M., Bogowie mieszkają na Palatynie. August i jego program ideowy w „Metamorfozach” Owidiusza, Kraków 2006.
Zanker P., August i potęga obrazów, przeł. L. Olszewski, Poznań 1999.