Edukacja regionalna w dobie globalizacji. Problem budowania wspólnot lokalnych – wybrane aspekty
PDF

How to Cite

Tureczek, Marceli. 2020. “Edukacja Regionalna W Dobie Globalizacji. Problem Budowania wspólnot Lokalnych – Wybrane Aspekty ”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 14 (December), 161-73. https://doi.org/10.34768/ig.vi14.268.

Abstract

Politics and regional education suffer from a lack of integration and short-term dependence on political and economic factors. In practice, we are dealing with a low, fragmented level of regional activity, which should create coherence of economic policy and social policy. Both of these factors are as much as possible within the above considerations and at the same time refer to the state policy as to the activity and innovation of local governments. Regional policy, especially at the local government level and regional education - as a network of connections, may not only be a response to threats of globalization processes for local communities, but may and should also be a factor stimulating the activity or the attitude of reinvestment of representatives of local communities, contributing as a whole to improving the condition of small regions. These possibilities in the area of ​​building cultural capital are still poorly understood at the national and local government level and thus insufficiently used.

 

https://doi.org/10.34768/ig.vi14.268
PDF

References

An der Mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum, Hg. Marta J. Bąkiewicz, Paderborn 2016.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.
Bienienda R., Regionalizm i regionalizacja w definicji. Wybrane problemy teoretyczne, oapuw.pl [dostęp: 4. 12. 2017 roku].
Cywilizacja u progu trzeciego tysiąclecia. Konstatacje i przestrogi, red. M. Libicki, Poznań 2003.
Davies N., Europa, Kraków 2010.
Dobrowolska M. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności (recenzja), Chowan-na, nr 1, 2004.
Doktorowicz K., Społeczności wirtualne - cyberprzestrzeń w poszukiwaniu utraconych więzi (w:) Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość, red. L. H. Haber, Kraków 2004.
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku, prawo.sejm.gov.pl [dostęp: 1. 12. 2017 roku].
Fawcett L., Exploring Regional Domains, International Affairs, No3, 2004.
Fukuyama F., The End of History and the Last Man, New York - Toronto 1992.
Grosse T. G., Cele i zasady polityki regionalnej państwa. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, coin.wne.uw.edu.pl [dostęp: 2. 12. 2017 roku].
Hackmann J., Koncepcje historiografii regionalnej w kontekście polsko-niemieckim: kula u nogi czy droga ucieczki z gmachu nacjonalizmu (w:) Historie wzajemnych oddziaływań, red. R. Traba, Berlin - Warszawa 2014.
Huczek A., Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów (w:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 16, 2010.
Huntington S. P., The Clash of Civilisations and the Remaking of Word Order, New York 1997.
Karta w sprawie dziedzictwa cyfrowego przyjęta na 32 sesji Konferencji Generalnej UNESCO, 15 października 2003 roku, www.archiwa.gov.pl [dostęp: 3. 12. 2017 roku].
Kempiński Ł., Edukacja regionalna - wyzwania nauczycieli i regionalistów, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika XXXII, 2016.
Kompa A., Polityka historyczna czasu „dobrej zmiany”, Liberte, jesień 2017.
Kulesza M., Państwo i społeczeństwo. Polska u progu XXI wieku (w:) Cywilizacja u progu trze-ciego tysiąclecia. Konstatacje i przestrogi, red. M. Libicki, Poznań 2003.
Lubuszanie 2012 - diagnoza stanu, red. G. Miłkowska, Z. Wołk, Zielona Góra 2012.
Molik W., Polskie syntezy dziejów regionów. Tradycje historiograficzne - problemy metodologiczne - propozycja nowego modelu (w:) Historie wzajemnych oddziaływań, red. R. Traba, Berlin - Warszawa 2014.
Nowak D., Regionalizm w edukacji historycznej na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku (w:) Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego sie-demdziesięciolecia, red. nauk. T. Nodzyński, M. Tureczek, Zielona Góra - Gorzów Wl-kp. 2015.
O nowy model historycznych badań regionalnych, red. K. A. Makowski, Poznań 2007.
Polskie polityki sektorowe z perspektywy członkowstwa w Unii Europejskiej, red. nauk. K. A. Wojtaszczyk, M. Witkowska, Warszawa 2003.
Tureczek M., Edukacja historyczna w perspektywie regionu administracyjnego na tle procesu integracji wspólnoty lokalnej oraz budowania tożsamości mieszkańców województwa lu-buskiego (w:) Historia ludzi, historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, red. I. Chmura Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska, Kraków 2013
Tureczek M., Ziemia Lubuska. Społeczny wymiar dialogu o przeszłości i tożsamości, Między-rzecz - Wschowa - Zielona Góra 2014.
Tureczek M., Tożsamość i dziedzictwo kulturowe w polityce władz lokalnych - uwagi do doku-mentów programowych województwa lubuskiego (w:) Ziemia Lubuska. Rozważania o hi-storii i tożsamości regionu, red. T. Nodzyński, M. Tureczek, J. Zięba, Zielona Góra 2014.
Stobiecki R., Historiografia regionalna. Nowa wizja dziejów czy nowa metoda(w:) Historie wzajemnych oddziaływań, red. R. Traba, Berlin - Warszawa 2014.
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020, www.bip.lubuskie.pl [dostęp: 3. 12. 2017 roku].
Śleszyński P., Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze - opraco-wano dla potrzeb Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa 2016, www.igipz.pan.pl [dostęp: 2.12. 2017].
Wielokulturowość w nauczaniu historii, red. nauk. B. Burda. B. Halczak, Zielona Góra 2004;
Duża i mała ojczyzna w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, red. nauk. B. Burda, M. Szymczak, Zielona Góra 2010.
Wróbel G., Pojęcie edukacji regionalnej, jej cele i zadania, www.szkolnictwo.pl [dostęp: 2. 12. 2017 roku].
Wójcik-Łagan H., O historii regionalnej i mikrohistorii w szkole (w:) Duża i mała ojczyzna w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, red. nauk. B. Burda, M. Szymczak, Zielo-na Góra 2010.
Zalecenia UNESCO w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego w tym dziedzictwa cyfrowego, Warszawa 2016.
Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy młodzieży, red. nauk. G. Miłkowska, Zielona Góra 2012.