Edukacja regionalna w dobie globalizacji. Problem budowania wspólnot lokalnych – wybrane aspekty
PDF

Słowa kluczowe

Polityka regionalna, edukacja, globalizacja, społeczeństwo

Jak cytować

Tureczek, Marceli. 2020. „Edukacja Regionalna W Dobie Globalizacji. Problem Budowania wspólnot Lokalnych – Wybrane Aspekty ”. In Gremium. Studia Nad Historią, Kulturą I Polityką, nr 14 (grudzień), 161-73. https://doi.org/10.34768/ig.vi14.268.

Abstrakt

Polityka  oraz edukacja  regionalna cierpią na brak integracji i doraźność uwarunkowaną czynnikami politycznymi i ekonomicznymi. W praktyce mamy do czynienia z niskim, rozdrobnionym poziomem aktywności regionalnej, która powinna kreować spójność polityki ekonomicznej i polityki społecznej. Oba te czynniki w jak największym stopniu mieszczą się w obrębie powyższych rozważań i zarazem odnoszą się tyleż do polityki państwa co do aktywności i innowacyjności samorządów. Polityka regionalna zwłaszcza ta na poziomie samorządowym i edukacja regionalna - jako sieć powiązań, mogą być nie tylko odpowiedzią na zagrożenia procesów globalizacji dla społeczności lokalnych, ale mogą i powinny stanowić również czynnik pobudzania aktywności czy też postawy reinwestycji przedstawicieli środowisk lokalnych, przyczyniające się jako całość do poprawy kondycji małych regionów. Możliwości te w zakresie budowania kapitału kulturowego są ciągle słabo rozumiane na poziomie krajowym i samorządowym a tym samym niedostatecznie wykorzystywane.

https://doi.org/10.34768/ig.vi14.268
PDF

Bibliografia

An der Mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum, Hg. Marta J. Bąkiewicz, Paderborn 2016.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.
Bienienda R., Regionalizm i regionalizacja w definicji. Wybrane problemy teoretyczne, oapuw.pl [dostęp: 4. 12. 2017 roku].
Cywilizacja u progu trzeciego tysiąclecia. Konstatacje i przestrogi, red. M. Libicki, Poznań 2003.
Davies N., Europa, Kraków 2010.
Dobrowolska M. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności (recenzja), Chowan-na, nr 1, 2004.
Doktorowicz K., Społeczności wirtualne - cyberprzestrzeń w poszukiwaniu utraconych więzi (w:) Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość, red. L. H. Haber, Kraków 2004.
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku, prawo.sejm.gov.pl [dostęp: 1. 12. 2017 roku].
Fawcett L., Exploring Regional Domains, International Affairs, No3, 2004.
Fukuyama F., The End of History and the Last Man, New York - Toronto 1992.
Grosse T. G., Cele i zasady polityki regionalnej państwa. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, coin.wne.uw.edu.pl [dostęp: 2. 12. 2017 roku].
Hackmann J., Koncepcje historiografii regionalnej w kontekście polsko-niemieckim: kula u nogi czy droga ucieczki z gmachu nacjonalizmu (w:) Historie wzajemnych oddziaływań, red. R. Traba, Berlin - Warszawa 2014.
Huczek A., Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów (w:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 16, 2010.
Huntington S. P., The Clash of Civilisations and the Remaking of Word Order, New York 1997.
Karta w sprawie dziedzictwa cyfrowego przyjęta na 32 sesji Konferencji Generalnej UNESCO, 15 października 2003 roku, www.archiwa.gov.pl [dostęp: 3. 12. 2017 roku].
Kempiński Ł., Edukacja regionalna - wyzwania nauczycieli i regionalistów, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika XXXII, 2016.
Kompa A., Polityka historyczna czasu „dobrej zmiany”, Liberte, jesień 2017.
Kulesza M., Państwo i społeczeństwo. Polska u progu XXI wieku (w:) Cywilizacja u progu trze-ciego tysiąclecia. Konstatacje i przestrogi, red. M. Libicki, Poznań 2003.
Lubuszanie 2012 - diagnoza stanu, red. G. Miłkowska, Z. Wołk, Zielona Góra 2012.
Molik W., Polskie syntezy dziejów regionów. Tradycje historiograficzne - problemy metodologiczne - propozycja nowego modelu (w:) Historie wzajemnych oddziaływań, red. R. Traba, Berlin - Warszawa 2014.
Nowak D., Regionalizm w edukacji historycznej na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku (w:) Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego sie-demdziesięciolecia, red. nauk. T. Nodzyński, M. Tureczek, Zielona Góra - Gorzów Wl-kp. 2015.
O nowy model historycznych badań regionalnych, red. K. A. Makowski, Poznań 2007.
Polskie polityki sektorowe z perspektywy członkowstwa w Unii Europejskiej, red. nauk. K. A. Wojtaszczyk, M. Witkowska, Warszawa 2003.
Tureczek M., Edukacja historyczna w perspektywie regionu administracyjnego na tle procesu integracji wspólnoty lokalnej oraz budowania tożsamości mieszkańców województwa lu-buskiego (w:) Historia ludzi, historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, red. I. Chmura Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska, Kraków 2013
Tureczek M., Ziemia Lubuska. Społeczny wymiar dialogu o przeszłości i tożsamości, Między-rzecz - Wschowa - Zielona Góra 2014.
Tureczek M., Tożsamość i dziedzictwo kulturowe w polityce władz lokalnych - uwagi do doku-mentów programowych województwa lubuskiego (w:) Ziemia Lubuska. Rozważania o hi-storii i tożsamości regionu, red. T. Nodzyński, M. Tureczek, J. Zięba, Zielona Góra 2014.
Stobiecki R., Historiografia regionalna. Nowa wizja dziejów czy nowa metoda(w:) Historie wzajemnych oddziaływań, red. R. Traba, Berlin - Warszawa 2014.
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020, www.bip.lubuskie.pl [dostęp: 3. 12. 2017 roku].
Śleszyński P., Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze - opraco-wano dla potrzeb Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa 2016, www.igipz.pan.pl [dostęp: 2.12. 2017].
Wielokulturowość w nauczaniu historii, red. nauk. B. Burda. B. Halczak, Zielona Góra 2004;
Duża i mała ojczyzna w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, red. nauk. B. Burda, M. Szymczak, Zielona Góra 2010.
Wróbel G., Pojęcie edukacji regionalnej, jej cele i zadania, www.szkolnictwo.pl [dostęp: 2. 12. 2017 roku].
Wójcik-Łagan H., O historii regionalnej i mikrohistorii w szkole (w:) Duża i mała ojczyzna w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, red. nauk. B. Burda, M. Szymczak, Zielo-na Góra 2010.
Zalecenia UNESCO w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego w tym dziedzictwa cyfrowego, Warszawa 2016.
Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy młodzieży, red. nauk. G. Miłkowska, Zielona Góra 2012.