Zachodnioniemiecka lewica wobec Solidarności (1980-1981)
PDF

Keywords

West German Left, Solidarity, Deutscher Gewerkschaftsbund, German Social Democracy, New Left, Trotskyists, Solidarity with Solidarity.

How to Cite

Świder, Małgorzata. 2024. “Zachodnioniemiecka Lewica Wobec Solidarności (1980-1981)”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 17 (March), 153-73. https://doi.org/10.61826/ig.vi17.429.

Abstract

W pierwszym okresie działalności Solidarności (lato 1980 – grudzień 1981) lewica zachodnioniemiecka reprezentowana przez Socjaldemokratyczną Partię Niemiec i Niemiecką Federację Związków Zawodowych zajęły niejednoznaczną pozycję wobec wydarzeń w Polsce. Natomiast mniejsze ugrupowania Nowej Lewicy, trockiści czy maoiści związani z lewicowymi działaczami związkowymi związanymi z DGB, a także lewe skrzydło SPD stosunkowo szybko nawiązały kontakty z Solidarnością i rozpoczęły akcję wsparcia dla polskich robotników. Ich zaangażowanie wynikało z oceny polskiego nowego ruchu jako głównej siły walczącej o prawa demokratyczne i poprawę sytuacji ekonomicznej robotników w ramach istniejącego systemu politycznego. Lewica nie postrzegała Solidarności, jako przejawu ataku na rządzącą partię. Postulowane reformy miały zostać wprowadzone nie przeciwko komunistycznej partii, ale we współpracy z nią. To z inicjatywy różnych organizacji lewicowych powstała „Solidarność z Solidarnością”, która organizowała szereg akcji na rzecz poparcia dla polskich robotników, a także zbierała finanse na zakup sprzętu poligraficznego.

https://doi.org/10.61826/ig.vi17.429
PDF

References

Arps J. O., Als aus Studenten Arbeiter wurden Revolutionäre Betriebsarbeit in Deutschland seit den 1970er Jahren, w: Beiträge zur Geschichte einer pluralen Linken, Heft 3, Bewegungen, Parteien, Ideen, Marcel Bois, Bernd Hüttner (Hrsg.), Berlin, bez roku wydania, s. 29-35.
Ash T. G., Polska rewolucja. Solidarność 1980–1981, przeł. M. Dziewulska i M. Król, Warszawa 1990.
Ash T.G., Im Namen Europas. Deutschland und der geteilte Kontinent, München–Wien 1993.
Bilstein H., Binder S., Elsner M., Klose H.-U., Wolkenhaar I., Organisierter Kommunismus in der Bundesrepublik Deutschland. DKP — SDAJ — MSB Spartakus KPD/KPD (ML)/KBW/KB, Wiesbaden 1977.
Creuzberger S., Westintegration und neue Ostpolitik. Die Außenpolitik der Bonner Republik, Berlin–Brandenburg 2009.
Dörr N., Wandel des Kommunismus in Westeuropa - Eine Analyse der innerparteilichen Entwicklungen in den Kommunistischen Parteien Frankreich, Finnlands und Italien, Berlin 2006.
Frybes M. , Merci pour votre solidarité! Dziękujemy za solidarność, Warszawa 2005.
Frybes M., Reakcje zachodu na polski Sierpień, „Wolność i Solidarność”, 2010, nr 1, s. 35-41.
Guzek, M. Wsparcie radykalnej lewicy brytyjskiej dla „Solidarności”, „Nowy Obywatel” 23-6-2020, https://nowyobywatel.pl/2020/06/23/wsparcie-radykalnej-lewicy-brytyjskiej-dla-solidarnosci/
Krasucki E., Utopijna lewicowość Edmunda Bałuki, w: Lewica polska. t. 1: Koncepcje i ludzie, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor, Wrocław 2012, s. 325-344.
Kto tu wpuścił dziennikarzy?, według pomysłu Marka Millera, Pracownia Reportażu, Łódź, Warszawa, ok. 1984.
Müller-Rommel F., Innerparteiliche Gruppierungen in der SPD. Eine empirische Studie über informell-organisierte Gruppierungen von 1969–1980, Opladen 1982.
O Polskę wolną! O Polskę Solidarną! NSZZ Solidarność w latach 1980–1989. Zbiór studiów pod red. W. Polaka, S. Galij-Skarbińskiej, V. Kmiecik, M. Białkowskiego, J. Kufla, P. Ruchlewskiego, Gdańsk 2011.
Pleskot P., Kłopotliwa panna „S”. Postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarności” na tle stosunków z PRL (1980–1989), Warszawa 2013.
Pysz P., Soziale Marktwirtschaft als konzeptionelle Grundlage der deutschen Ostpolitik, w: Recepcja Ostpolitik w RFN i w krajach bloku komunistycznego. Polska, ZSRR, NRD, Czechosłowacja, Węgry, red. J. Fischer, J. Holzer, Warszawa 2004, s. 119–133.
Solidarität mit Solidarność, bez miejsca i roku wydania, https://library.fes.de/pdf-files/netzquelle/a81-07254/02-aufruf.pdf
Steiert R., “Eurokommunismus“ in der Gewerkschaftsbewegung Italiens und Frankreichs, w: H.-G. Wehling, P. Pawelka (Hg.), Eurokommunismus und die Zukunft des Westens, Heidelberg u. a. 1979., s. 57-104.
Sziedat K., Erwartungen im Umbruch. Die westdeutsche Linke und das Ende des „real existierenden Sozialismus”, Oldenburg 2019,
Sziedat, K. Umbruche „nach dem Boom” in den Lebenswegen der deutschen Linken, w: Hoffen - Scheitern – Weiterleben. Enttäuschung als historische Erfahrung in Deutschland im 20. Jahrhundert, B. Gotto, A. Ullrich (Hrsg.) Oldenburg 2021, s. 195-204.
Świat wobec Solidarności 1980–1989, red. P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2013.
Świder M., Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wobec wydarzeń w Polsce w latach 1980–1983, Warszawa–Katowice 2020.
Świder M., Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wobec wydarzeń w Polsce w latach 1983–1990, Kraków 2022.
Świder M., Stanowisko Socjaldemokratycznej Partii Niemiec wobec Polski w latach 1980–1989, Opole 2015, s. 140.
Świder M., Wizyta Herberta Wehnera w Warszawie w lutym 1982 roku w świetle sprawozdań Frakcji SPD, „Rocznik Polsko-Niemiecki” nr 16, 2008, s. 72–94.