Stanisław Lisiecki (1872–1960): szkic biograficzny
PDF

Keywords

S. Lisiecki
Plato
Aristotle
history of philosophy
history of classical studies

How to Cite

Mróz, Tomasz. 2021. “Stanisław Lisiecki (1872–1960): Szkic Biograficzny”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 15 (December), 231-50. https://doi.org/10.34768/ig.vi15.372.

Abstract

S. Lisiecki’s most complete biography so far is presented in this paper. He was a classics scholar, translator of works of Greek philosophers and a dissenter from Catholicism. The text is based mostly on archival sources of the Archive of the Polish Academy of Sciences, Jagiellonian Library and private collections.

https://doi.org/10.34768/ig.vi15.372
PDF

References

Materiały archiwalne:
Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (APAN):
materiały M. Handelsmana (III-10, 325):
list S. Lisieckiego do M. Handelsmana z 4 XII 1937 r.
materiały S. Lisieckiego (III–14):
J. Dudziński, Materiały Stanisława Lisieckiego, maszynopis.
III–14, 25: list B. Bilińskiego do S. Lisieckiego z 23 X 1954 r.; list T. Kotarbińskiego, Prezesa PAN do Prezydium PRN w Łowiczu z 3 V 1957 r.
III–14, 26: Wolna Wszechnica Polska. Plan wykładów i zajęć r. akad. 1926/27, semestr letni.
III–14, 27: S. Lisiecki, Mój życiorys; list O. Jurewicza do S. Lisieckiego z 4 IV 1959 r.
III–14, 29: list S. Lisieckiego do B. Bilińskiego z 12 I 1954 r.; listy S. Lisieckiego do T. Sinki z 29 XII 1930, 25 VIII 1931, 22 III 1932, 15 III 1933 r.; list S. Lisieckiego do J. Dembowskiego z 22 VIII 1955 r.; list S. Lisieckiego do Z. Kolankowskiego, dyrektora Archiwum PAN z 14 X 1955 r.; list S. Lisieckiego do B. Bilińskiego z 12 I 1954 r.

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie (przyb. 160/83):
Listy S. Lisieckiego do S. Kota: 1 VI 1926, 4 VI 1926, 13 XII 1926, 14 III 1927, 11 VIII 1927, 29 VIII 1927, 15 VIII 1928, 8 VII 1929 (dwa listy), 21 III 1932, 31 X 1932, [data dzienna nieustalona] pierwsza połowa 1933 r., 9 XI 1933 r.

Zbiory Stanisława Górskiego
Listu W. i L. Lisieckich do Z. i K. Gabryelewiczów z 17 XII 1940 r.

Publikacje:
„Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie” 1926, t. XXXI, nr 8.
Wykaz członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za lata 1857–1945, oprac.: H. Jankowska, A. Król i in., w: Veritate et Scientiae. Księga pamiątkowa w 125-lecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, red. A. Gąsiorowski, Warszawa–Poznań 1982.
Birkenmajer J., Przekłady z literatury greckiej i łacińskiej (Plon piętnastolecia), „Przegląd Klasyczny” 1935 R. I, nr 1.
Błaszczyk L.T., Filologia klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816–1915, cz. II: 1862–1915, Warszawa 2003.
Brodacka–Adamowicz E., Ministrowie oświaty Drugiej Rzeczypospolitej. Okres rządów parlamentarnych (1918–1926), Siedlce 2010.
Ganszyniec R., Rok filologiczny w Polsce (2), „Kwartalnik Klasyczny” 1928, R. II, z. 2.
Gromski J., Ochota jako dzielnica m. st. Warszawy w latach 1916–1939, w: Dzieje Ochoty, Warszawa 1973.
Habura A., Stanisław Lisiecki – zapomniany chrześcijanin-platonik, „Kronos” 53, 2/2020.
Kołodziejczyk A., Maciej Rataj 1884–1940, Warszawa 1991.
Kot S., Przedmowa, w: Źródła do historji wychowania (wybór), cz. I: Od starożytnej Grecji do końca w. XVII, red. S. Kot, Warszawa-Kraków-Lublin 1929.
Krzywobłocka B., Konspiracyjna oświata i szkolnictwo na Ochocie w latach II wojny światowej, w: Dzieje Ochoty.
Kuliniak R., Pandura M., Lwowskie seminarium arystotelesowskie Romana Witolda Ingardena z lat 1937–1938, Kęty 2020.
Lisiecki S., Die Gratia capitis in Christus nach der Summa Theologiae des Alexander von Hales, „Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie” 1913, 27.
Lisiecki S., Nauka Platona o prabycie duszy, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1927.
Lisiecki S., Quid S. Ambrosius de SS. Eucharistia docuerit, Vratislaviae 1910.
Lisiecki S., Układ oraz zagadnienia w Platona Fedonie, Warszawa 1927.
Majewski J. S., Warszawa nieodbudowana. Lata dwudzieste, Warszawa 2004.
Mróz T., Historia i recepcja Antoniego Bronikowskiego tłumaczeń dialogów Platona, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” r. 59, 2014, nr 1.
Mróz T., Platon w Polsce 1800–1950. Typy recepcji – autorzy – problemy, Kęty 2012.
Mróz T., Polish Studies on Plato under the Oppression of Censorship: Lutosławski – Lisiecki – Witwicki, w: Censorship, Politics and Oppression, red. M. Maciejewska, W. Owczarski, Gdańsk 2018.
Mróz T., Zapomniany historyk filozofii starożytnej: Stanisław Lisiecki (1872–1960), „Rocznik Historii Filozofii Polskiej” 2013, 6.
Parandowski J., Juvenilia, Warszawa 1960.
Parandowski J., Wrześniowa noc, Warszawa 1965.
Platon, Fajdros, tłum. W. Witwicki, Lwów 1918.
Platon, Fedon, tłum. W. Witwicki, Lwów–Warszawa 1925.
Pseudo-Plutarch, O wychowaniu dzieci, tłum. T. Krynicka, wstęp i komentarz S. Longosz, „Vox Patrum” 29, 2009.
Sinko T., Literatura grecka, t. 1, cz. 2, Kraków 1932,
Starnawski J., Kulisy współpracy Stanisława Kota, redaktora Biblioteki Narodowej (1919–1939), z filologami klasycznymi i z neolatynistami w świetle archiwum redakcji w Bibliotece Jagiellońskiej, „Terminus” 1/2004.
Szarota T., Życie codzienne Ochoty podczas okupacji hitlerowskiej, w: Dzieje Ochoty.
Wilbrand W., Lisiecki, St., Dr .theol., Quid S. Ambrosius de SS. Eucharistia…, „Theologische Revue” t. XI (1912), nr 5.
Wroniszewski J. K., Ruch oporu na Ochocie w latach 1939–1945, w: Dzieje Ochoty.