Meministine? Memory and Oblivion in Ancient World – the Ancient World in Memory and Oblivion, ed. by Katarzyna Balbuza, Maria Musielak, Krzysztof Królczyk, Poznań 2019, ss. 188
PDF

Keywords

memory studies
antiquity
reception

How to Cite

Anzorge, Anna. 2021. “Meministine? Memory and Oblivion in Ancient World – the Ancient World in Memory and Oblivion, Ed. By Katarzyna Balbuza, Maria Musielak, Krzysztof Królczyk, Poznań 2019, Ss. 188”. In Gremium. Studies in History, Culture and Politics, no. 15 (December), 303-10. https://doi.org/10.34768/ig.vi15.347.
https://doi.org/10.34768/ig.vi15.347
PDF

References

Balbuza K., Flavian Restitution Coins (nummi restituti). Memorative and Ideological Aspects, [in:] Meministine? Memory and Oblivion in Ancient World – the Ancient World in Memory and Oblivion, ed. by K. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk, Poznań 2019, p. 73-102.

Balbuza K., Monety cesarza Tytusa. Kilka uwag o rzymskim mennictwie restytucyjnym, „Ethos” 2018, nr 121, s. 87-100. DOI: 10.12887/31-2018-1-121-06.

Balbuza K., Musielak M., Foreword, [in:] Meministine? Memory and Oblivion in Ancient World – the Ancient World in Memory and Oblivion, ed. by K. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk, Poznań 2019, p. 7-11.

Balbuza K., Ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem ,,Meministi? Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym, świat starożytny w pamięci i niepamięci”, ,,Meander” 2018, vol. 73, s. 183-194. DOI: 10.24425/meander.2018.124971.

Baukowa A., Увіковічнені сни. Мотив сну в античній літературі [Uvikovichneni sny. Motyv snu v antychniy literaturi]. [in:] Meministine? Memory and Oblivion in Ancient World – the Ancient World in Memory and Oblivion, ed. by K. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk, Poznań 2019, p. 113-131.

Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook, ed. by A. Erill, A. Nünning, Berlin 2008.

Dahmen K., The Legend of Alexander the Great on Greek and Roman Coins, London–New York 2007.

Kainsteiner W., Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory Studies, ,,History and Theory. Studies in the Philosophy of History” 2002, vol. 41, iss. 2, p. 179-197. DOI: 10.1111/0018-2656.00198.

Kluczek A.A., Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta, Katowice 2019.

Kluczek A.A., The Significance of Roman Coins for the Preservation and Construction of Memory, [in:] Meministine? Memory and Oblivion in Ancient World – the Ancient World in Memory and Oblivion, ed. by K. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk, Poznań 2019, p. 53-71.

Kochanek P., Meministi? Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym, świat starożytny w pamięci i niepamięci (Poznań, 20-22 IX 2017), ,,Vox Patrum” 2018, vol. 70, s. 770-778, https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3675 (dostęp: 19.02.2020 r.).

Lucjusz Anneusz Seneka, Pisma filozoficzne, t. II, tłum., wstępem poprzedził, komentarzem, układem treści, indeksem opatrzył, ilustracje dobrał L. Joachimowicz, Warszawa 1965.

Maksymiuk K., Alexander of Macedon in the Memory of Sasanian Iran, [in:] Meministine? Memory and Oblivion in Ancient World – the Ancient World in Memory and Oblivion, ed. by K. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk, Poznań 2019, p. 103-112.

Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, współpraca J. Kalicka, Warszawa 2014.

Musielak M., Lost Biography: Plutarch’s Epaminondas, [in:] Meministine? Memory and Oblivion in Ancient World – the Ancient World in Memory and Oblivion, ed. by K. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk, Poznań 2019, p. 133-150.

Nawotka K., Aleksander Wielki, Wrocław 2004; R. Kulesza, Aleksander Wielki, Warszawa 2009.

Neronia IV. Alejandro Magno, modelo de los emperadores romanos. Actes du IVe Colloque international de SIEN, éd. par J.M. Croisille, Coll. Latomus 209, Bruxelles 1990.
Olbrycht M.J., Aleksander Wielki i świat irański, Rzeszów 2004.

Pałuchowski A., La condition servile en Crète aux époques classique et hellénistique à la lumière de l’apparente absence de châtiments corporels à l’égard des individus de statut non-libre, ,,Klio” 2017, vol. 99, p. 51-88. DOI: 10.1515/klio-2017-0003.

Pałuchowski A., Spensithios – dépositaire de la mémoire collective et expression de l’immédiateté dans les relations intracommunautaires. Ou l’éloge de la simplicité, [in:] Meministine? Memory and Oblivion in Ancient World – the Ancient World in Memory and Oblivion, ed. by K. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk, Poznań 2019, p. 13-51.

Petrechko O., Condemnation of Memory in the Soviet Union from the Perspective of Ancient Rome, [in:] Meministine? Memory and Oblivion in Ancient World – the Ancient World
in Memory and Oblivion, ed. by K. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk, Poznań 2019, p. 177-188.

Polański T., Christian Oriental Churches in Greek, Syriac and Coptic Texts, ,,Grazer Beiträge” 2010, vol. 27, pp. 41-52.

Polański T., Oblivion: The Experience of the Contemporary Traveller in the Orient, [in:] Meministine? Memory and Oblivion in Ancient World – the Ancient World in Memory and Oblivion, ed. by K. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk, Poznań 2019, p. 151-176.

Research Method for Memory Studies, ed. E. Keightley, M. Pickering, Edinburgh 2013.

Saryusz-Wolska M., Zapomnieć się w pamięci. Pytania o badanie pamięci kulturowej, ,,Kultura Współczesna” 2010, nr 63, s. 76-86, https://www.nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/archiwum/kw_no_99178,v,spis_tresci# (dostęp: 19.02.2020 r.)

The Historiography of Alexander the Great, ed. by K. Nawotka, R. Rollinger, J. Wiesehöfer, A. Wojciechowska, Wiesbaden 2019.

Winter J., The Generation of Memory: Reflections on the “Memory Boom” in Contemporary Historical Studies, ,,Canadian Military History” 2001, vol. 10, p. 57-66, https://scholars.wlu.ca/cmh/vol10/iss3/5/, (dostęp: 19.02.2020 r.)