Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie został dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst jest zapisany w pliku o formacie .doc, .docx, .rtf lub .odt.
 • Wszelkie informacje wskazujące na tożsamość autora zostały usunięte z tekstu oraz danych przesyłanych plików (punkt 4. zasad ogólnych przygotowywania tekstów).
 • Tekst jest sformatowany zgodnie z wymogami: wyjustowany, interlinia 1.5, wysokość pisma 12 pkt (czcionka Times New Roman, kolor czarny).
 • Na końcu zgłaszanego artykułu znajdują się streszczenia i słowa kluczowe sporządzone w języku polskim i angielskim (streszczenie w języku angielskim zaopatrzone jest w przetłumaczony tytuł artykułu), a także bibliografia. / Zgłaszany tekst jest recenzją (streszczenia i słowa kluczowe nie są wymagane), a w przypadku podania w przypisach literatury została ona zamieszczona również w bibliografii na końcu tekstu.
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.
 • Numery DOI bądź adresy URL (jeśli są dostępne) zostały podane dla pozycji bibliograficznych.
 • Zgłaszany tekst nie został opatrzony ilustracjami. / Ilustracje zamieszczono w odpowiednich miejscach w tekście oraz zgodnie z zasadami prawa autorskiego. Autor zobowiązuje się załączyć ilustracje dodatkowo jako odrębne pliki w toku procedury zgłoszeniowej (etap 2. "Prześlij plik").

Zasady ogólne przygotowywania tekstów przesyłanych redakcji czasopisma „In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”

 1. Teksty należy przesłać w pliku tekstowym o formacie .doc, .docx, .rtf lub .odt.
 2. Formatowanie tekstu:
  • czcionka tekstu Times New Roman, kolor czarny,
  • wielkość czcionki 12,
  • interlinia 1.5,
  • tekst wyjustowany.
 3. Pod tekstem należy zamieścić:
  • streszczenia w języku polskim i angielskim,
  • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
  • bibliografię.
 4. Aby umożliwić wykonanie podwójnej ślepej recenzji, wszystkie dane autorów oraz recenzentów lub inne elementy mogące pomóc w ich zidentyfikowaniu muszą zostać bezwzględnie usunięte z przesyłanych plików. W tym celu sprawdź czy:
  • w tekście nie ma żadnych danych i innych wskazówek sugerujących tożsamość autora/recenzenta,
  • metadane w plikach Microsoft Word i podobnych programów zostały usunięte (zobacz jeden ze sposobów: Plik > Zapisz jako > Narzędzia > Bezpieczeństwo > Usuń informacje o autorze przy zapisywaniu > Zapisz),
  • w przypadku pliku PDF informacje o autorze zostały usunięte z właściwości dokumentu. Ustawienia te możesz znaleźć przechodząc z poziomu głównego menu Adobe Acrobat do zakładki Plik.

Szczegółowe zasady obowiązujące autorów zamieszczone są na stronie internetowej Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego (http://www.ow.uz.zgora.pl/instrukcja/).

 

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania
danych osobowych autorów i recenzentów czasopisma naukowego
"In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką"


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO], informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych autorów i recenzentów jest Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9; REGON 977924147; tel. 683282000, fax: 683270735; www.uz.zgora.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie tel. 603474724.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań recenzja artykułów naukowych, wydawanie artykułów naukowych, ich publikacja i rozpowszechnianie, kontakt z autorami, recenzentami, wysyłanie newsletterów, maili informujących np. o wydaniu nowego numeru czasopisma, rejestrowanie numerów DOI dla artykułów.
4. Pani/Pana dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, numer emaila przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Uniwersytetu oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. usunięcia danych osobowych;
e. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit a RODO (zgoda osoby), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej, na adres Administratora lub elektronicznie na adres mailowy: IOD@adm.uz.zgora.pl.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.